FR | ENG
Verkoop, verhuur en reparatie van radio apparatuur

Algemene verkoopsvoorwaarden

Geldig voor verkoop en reparaties

(voor verhuur verwijzen we u naar onze specifieke verhuurvoorwaarden)

Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van H.F. Electronics BV, netto, contant, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. De betaaltermijn staat vermeld op de factuur.

Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 12% opleveren op jaarbasis vanaf de vervaldag en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigde bedrag.

Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van H.F. Electronics BV en kunnen deze, in geval van niet tijdig betalen, door H.F. Electronics BV worden terug gevorderd. Alle extra kosten hiervoor zijn ten laste van de klant.

Materiaal, speciaal besteld op verzoek van de klant, of systemen op maat, komen nooit in aanmerking voor retourzending.

H.F. Electronics BV is nooit verantwoordelijk voor het gebruik van zenders/ontvangers door de koper. Voor de correctheid van de opgegeven vergunning(en) bij aankoop van materiaal hieraan onderworpen, ligt de eindverantwoordelijkheid bij de koper.

De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Klachten dienen ons binnen de acht dagen na levering schriftelijk toe te komen.

Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

De volledige versie van onze verkoopsvoorwaarden vindt u hier (PDF document).